Drewniana willa na południu Krakowa

Dom (Wolnostojący) na sprzedaż
1 900 000 PLN , Pow. 198 m2
Typ nieruchomości:
Dom
Powierzchnia:
198 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Liczba pokoi:
4
Lokalizacja:
Koźmice Wielkie
Rok budowy:
1954
Liczba kondygnacji:
1
Numer oferty:
GP482837
Powierzchnia działki:
23 100 m2
Cena za m2:
9 596 PLN
Do sprzedania drewniana willa z lat 50 ubiegłego wieku w Kożmicach Wielkich gmina Wieliczka.

Dom drewniany na wysokiej podmurówce, wysokie przyziemie, jednopiętrowy z użytkowym poddaszem, pow. zabudowy 108m2. i garaż 26m,  w sumie 284 metrów, piwnice 86m, parter 98m, poddasze 100m  otwartej przestrzeni.

Dom do remontu, ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny, woda z wodociągu, jest też studnia do uzdatnienia. 

Dojazd drogą publiczną gminną, asfaltowa, ostatnie 20m, droga polna we władaniu gminy.

Nieruchomość ma w sumie 2,31ha, w skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 1050, 484, 485/2, 485/3, 467/4, Koźmice Wielkie gmina Wieliczka.

Plan zagospodarowania MN ok. 85 arów, rola 1,45 ha, stok zachodni.
Wymiary 130/150, w działce woda z wodociągu jest też studnia, szambo ekologiczne, prąd, gaz.

Potrzebujesz mapy zasadniczej do koncepcji architektonicznej daj znać prześlę na email.

Zapraszam do współpracy pośredników.


Opis z planu zagospodarowania: podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością
wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
2) zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt.1 oraz
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego;
3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
a) budynki garażowe i gospodarcze,
b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej),
c) zieleń przy obiektach,
d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca
postojowe, zgodnie z §15 ust.1 pkt 6 - 10,
e) obiekty małej architektury,
f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów
i urządzeń, w tym:
a) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem
mieszkalnym lub na odrębnej działce;
b) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2
pkt 3 lit. f),
c) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
4. Określa się zakres usług zgodnie z §6 ust. 1 pkt 10, z zachowaniem warunku, aby
uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała
poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie
powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.
5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie
może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni
zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na
odrębnej działce - w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania -
stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego;
2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%;
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%;
4) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż
1000 m²,
5) szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18m;
6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt
4 i 5, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek;
7) wysokość zabudowy nie może przekraczać:
a) 11 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich,
b) 5 m dla budynków garażowych i gospodarczych;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar C
BRK S.A. 2016
27
8) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane
w pkt 7, ich nadbudowa i rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących
wysokości;
9) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie
zagrodowej oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe
i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z zastrzeżeniem stosowania
jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania
zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
10) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy
dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z dopuszczeniem
dachów o spadkach poniżej 35° oraz o innej formie i kształcie dachu, dostosowanej do
specyfiki i funkcji obiektu;
11) jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę,
o kolorystyce ciemnej, z zastrzeżeniem pkt 16;
12) dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem
o spadkach poniżej 35°;


Nieprawidłowy adres E-mail